• Stj. Av. Fırat HARAÇ

Kira İlişkilerinde İspat Yükü


İspatın konusu nedir?

İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur.İspat yükü kime aittir?


Hukuk Muhakeme Kanunu ispat yükünü düzenleyen 190. maddesine göre ispat yükü; kanunda özel bir düzenleme

bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan

hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran

tarafa aittir.Kanunun belirli delillerle ispatını

emrettiği hususlar,başka delillerle ispat edilemez.


Kural olarak kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunu ispat külfeti davacıya(kiralananın maliki), davalı tarafından kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfeti ise davalıya düşer.Aralarında Yazılı Kira Sözleşmesi Bulunmaması Halinde Kira İlişkisinin Varlığı ve Aylık Kira Bedelinin Miktarının İspatı Kime Aittir ?(Yargıtay Kararı - 3. HD., E. 2017/6995 K. 2017/15997 T. 16.11.2017)

Somut olayımızda aralarında yazılı bir kira sözleşmesi bulunmadığını, taşınmazın sözlü olarak kiraya verildiğini ve kiracının kirayı ödemediğinden ötürü kira bedellerinin ödenmesi için icra takibi başlatıldığı ve kiralanın tahliyesi davası açıldığından bahsedilmiştir.


Davalı akdi ilişkiye karşı çıkmıştır. Taraflar arasında yazılı veya sözlü sözleşme bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.


Mahkemece davalının icra takibine yapmış olduğu itirazında kira ilişkisine karşı çıkmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.


Taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi bulunmadığına göre, öncelikle davacının kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne miktar olduğunu kanıtlanması gerekir.

Somut olayımızda mahkemece uyuşmazlığın bu ilkelere göre çözülerek, davacıya kira ilişkisini ispat hakkı tanınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde icra takibinde kira ilişkisine karşı çıkılmadığından bahisle karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

'' Bir insanı kaybetmek çok kolaydır. Bir söze, bir davranışa bakar. Oysa zor olan bir insanı kazanmaktır. Çaba gerektirir. Biz insan biriktiririz. ''

İstanbul, Türkiye